icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Conwy

Newyddion Diweddaraf

Clwb Eira

Clwb Eira (Sgio neu Eirafyrddio) i blant/oedolion o Fon, Gwynedd, Conwy - neu o ble bynnag rili!


Dysgu sgil newydd am bris ofnadwy o rhad (no we cewch chi bris gwell yn unman arall) a cadw'n heini yn Gymraeg - be' well?!
Cofiwch ddweud wrth eich ffrindiau!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


DAU DDIWRNOD O HWYL YNG NGLAN CONWY - 11.8.14 / 12.8.14

Dau ddiwrnod o hwyl y gwnaethom enwi y ddau ddiwrnod a dyna beth a gafwyd!

Cawsom ddau ddiwrnod o weithgareddau Cymraeg i blant rhwng 5 a 13 oed. Roedd y ddau ddiwrnod yn hynnod lwyddiannus gyda 24 ar y diwrnod cyntaf a 20 ar yr ail ddiwrnod.

pobl
plant

Dydd Llun oedd diwrnod cyntaf lle roedd gweithdy cerdd a chelf.

Cafodd y criw eu rhannu yn ddau grŵp, yn y bore roedd un grŵp yn cael dysgu sut i chwarae drwm a gitâr gyda Mr Huw ar gweddill yn gwneud murlun Llansanffraidd / Glan Conwy gyda Eryl Prys Jones, ac yna yn newid drosodd yn y prynhawn.

gwaith celf
gwaith celf

Roedd y plant i gyd wedi mwynhau ac roedd rhai eisiau dod eto i’r ail ddiwrnod, oedd yn dangos llwyddiant y digwyddiad.

plant
plant

Yr Urdd oedd yn gyfrifol am wneud chwaraeon yn ystod bore yr ail ddiwrnod.

Buodd Aled a Carwyn yn gwneud gwahanol athletau gyda’r criw, o daflu gwaywffon i ras gyfnewid ac roedd y plant yn mwynhau y ras gyfnweid yn fawr gan fod hi’n gystadleuaeth!

plant
plant

Yn y prynhawn wedyn cawsom gwmni Llywarch ap Myrddin sydd yn chwarae Rygbi i dîm gogledd Cymru RGC. Roedd yn gwneud gemau tîm ynghyd a dygu sut i basio y bêl a chael cyfle i ymarfer cicio dros y pyst a chicio o ddwylo. Roedd y plant i gyd wedi cael gymaint o hwyl a phob un yn gystadleuol iawn isio bod y gorau am gicio!

Diolch i bawb a gymrodd ran, a gobeithio y cawn ddiwrnodau fel hyn eto yn fuan iawn.


Ffilm Pypedau Cysgod

Ffilm gan Ysgol Bro Gwydir dan arweiniad Siwan Llynor a Mari Gwent.

 


Y Clwb Syrffio 2013

 

Dros yr haf mae Manter Iaith Conwy, mewn cydweithrediad gyda Pellennig Cyf a Menter Iaith Mon wedi bod yn cynnal clwb syrffio wythnosol cyfrwng Cymraeg ar Ynys Mon.

Dyma flas o'r hwyl, cofiwch gysylltu os am ymuno.


Dyma ffilm o daith y fenter i Morzine yn gynharach eleni.

poster

Mae yna daith arall yn mynd i Schladming yn 2014, archebwch rwan am wyliau bedigedig yn yr eira yn Gymraeg. Croeso i sgiwyr, eirafyrddwyr, cerddwyr, paneidwyr neu unrhyw un a dweud y gwir.
Cysylltwch gyda bedwyr@mic.org. Manylion pellach ar y poster.


 

 


I weld yr archif newyddion - cliciwch yma

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Conwy
Y Sgwar
Llanrwst
Sir Conwy
LL26 OLG
Neu ffoniwch (01492) 642357

 

 

Swyddogion

Staff Craidd 
Cyfarwyddwr Datblygu – Meirion Ll Davies
Swyddog Cyllid – Teleri Hughes
Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol – Bethan Jones
Swyddog Ardal Arfordirol - Manon Celyn
Swyddog Ardal Wledig – Ceri Phillips

Prosiectau Penodol
Swyddog Datblygu Asiantaeth Awyr Agored – Bedwyr ap Gwyn
Swyddog Codi Cymhwysedd Cymunedol – Eirian Jones 
Swyddog Trawsffiniol - Esyllt Tudur

Cyfieithu Cymunedol
Prif Gyfieithydd – Glyn Jones
Mentor/golygydd – Dafydd Chilton
2 i 3 Cyfieithydd dan hyfforddiant Ffion ac Eluned

Swyddog Mentrau Iaith Cymru – Iwan Glyn

Swyddogion Cynothwyol
Eryl Jones
George Amor

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth