icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maldwyn

Croeso

Pwy yden ni?

Mudiad cymunedol, lleol yw Menter Iaith Maldwyn - un o 22 Menter Iaith sy'n gweithio ar draws Cymru. Mae'r Fenter yn sefydliad byrlymus, sy'n gweithio gyda phobl o bob oed ar draws Maldwyn. Ein hanfod yw rhoi cymorth a chyngor i unigolion, mudiadau a busnesau, ynghyd â chynnal  gweithgareddau er mwyn codi proffil yr iaith Gymraeg.  

Be' allwn ni ei gynnig i... DEULUOEDD?

• Gweithgareddau a gweithdai i hybu defnydd o'r iaith Gymraeg
• Cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith yn gymdeithasol
• Cyngor i rieni ar fagu plant yn ddwyieithog
• Cyngor am addysg Gymraeg
• Cyngor a gwybodaeth i unigolion sydd yn / am ddysgu Cymraeg
• Cyfleoedd i ddysgwyr ddefnyddio’r iaith y tu allan i’r dosbarth 

Be' allwn ni ei gynnig i...  BLANT A PHOBL IFANC? 

Mae Menter Maldwyn yn cyd-weithio a phartneriaid i gynnig  cyfleoedd i blant a phobl ifanc ddefnyddio'r iaith Gymraeg tu  allan i'r dosbarth trwy drefnu a rhedeg gwahanol weithgareddau,  gweithdai a chlybiau ieuenctid.  Rydym hefyd yn cyd-weithio gyda'r ysgolion lleol i gynnig  prosiectau a phrofiadau i hybu defnydd o'r iaith o fewn a  thu allan i'r ysgol. 

Be' allwn ni ei gynnig i ...  GYMUNEDAU?

Mae Menter Iaith Maldwyn yn cyd-weithio'n agos gyda mudiadau a  phwyllgorau lleol i hyrwyddo’r iaith Gymraeg yn Sir Drefaldwyn.
• Fforwm Iaith Maldwyn
• Mudiad Meithrin
• Twf
• Yr Urdd
• CFFI / YFC
• Ysgolion Cynradd ac Uwchradd
• Cymdeithas Adloniant Tanat
• Cymdeithas Adloniant Llanfair Caereinion
• Cymdeithas Gymreig Caersws
• Merched y Wawr
• Coleg Powys
• Cynllun Gweithredu Iaith Bro Ddyfi
• Cymunedau yn Gyntaf
• Papurau Bro Maldwyn


Gall Menter Maldwyn gynnig y gwasanaethau canlynol: 

Cyfieithu / offer cyfieithu ar y pryd i fudiadau a grwpiau cymunedol   

System sain sy'n addas i gyfarfodydd, Gigs a chyngherddau bach   

Cyngor a chymorth i gynnig gwasanaethau dwyieithog ac ehangu defnydd o’r Gymraeg o fewn eich mudiad 


Mae Menter Iaith Maldwyn yn awyddus i gydweithio efo grwpiau cymunedol, clybiau ieuenctid a busnesau i hyrwyddo’r Gymraeg yn Sir Drefaldwyn. Cysylltwch â ni gydag unrhyw syniadau neu awgrymiadau am brosiectau, rydyn ni'n croesawu unrhyw adborth!

01686 610010 / post@mentermaldwyn.org

Facebook: Menter Iaith Maldwyn
Twitter: @MenterMaldwyn

www.mentrauiaith-gogledd.com

Mwynder Maldwyn

Mae natur ieithyddol a chymdeithasol Maldwyn yn amrywio'n fawr. Yn wir gellir cymharu Maldwyn / Powys â Chymru ar ffurf fechan. Yn y cymunedau gorllewinol mae'r Gymraeg yn parhau i fod yn iaith gymunedol, tra bo'r Gymraeg yn cychwyn adennill ei thir yng ngweddill Maldwyn gyda ymdrechion ysgolion, tiwtoriaid ac unigolion brwdfrydig. Yn ddiweddar mae'r Fenter wedi dechrau sefydlu gweithgorau ardal er mwyn rhoi grym am waith y Fenyter yn nwylo'r gymuned. Mae dau weithgor yn bodoli hyd yn hyn un yn ardal Dyffryn Tanat dan yr enw 'Cymdeithas Adloniant Tanat' maent yn brysur iawn yn trefnu nosweithiau amrywiol yn yr ardal. Ac un arall yn  Llanfair Caereinion dan yr enw Cwmni Adloniant Llanfair (CALl).


Sefyllfa'r Iaith ym Maldwyn

Yn ôl cyfrifiad 2001 mae 23.8% o boblogaeth Maldwyn (sef 13677) yn siarad Cymraeg. Machynlleth yw'r dref gyda’r ganran uchaf o boblogaeth sy'n siarad Cymraeg sef 1,124 (h.y.54.2% o'i phoblogaeth). Gellir dweud mai Machynlleth gyda'r mwyafrif hyn yw calon y gymdeithas Gymraeg ym Maldwyn. Ond hefyd mae ardaloedd Cymreig iawn yn y Gogledd Orllewin yng nghymunedau Cadfarch 62.5%, Glantwymyn 58.4%, Llanbrynmair 53.8%, Llanrhaeadr Ym Mochnant 54.8%, Llangynog 49.5%, Penybontfawr 56.3%, Llanfihangel 64.3%, Banwy 61.7% a Llanerfyl 58.1% gyda niferoedd uchel o siaradwyr Cymraeg, ac yma mae'r brwdfrydedd cymdeithasol i'w weld fwyaf hefyd. Mae nifer y siaradwyr ifanc i'w weld yn tyfu. Mae cynnydd yn y brwdfrydedd dros y Gymraeg i'w weld gyda Ysgol Gynradd cyfrwng Cymraeg cyntaf Maldwyn – Ysgol Dafydd Llwyd - yn y Drenewydd - wedi agor ym mis Medi 2001.

Saesneg yw prif iaith ardaloedd Dyffryn Hafren a rhannau dwyreiniol Maldwyn yng Ngogledd Powys. Serch hynny mae nifer y siaradwyr Cymraeg wedi cynyddu’n raddol yn yr ardaloedd hyn, yn arbennig yn y trefi mwyaf lle maent yn ffurfio lleiafrifoedd sylweddol sy’n parhau i gynyddu. Fel un enghraifft, mae’r 1,543 o siaradwyr Cymraeg yn y Drenewydd, er yn 15% o boblogaeth y dref, yn fwy na’r 1,124 o siaradwyr Cymraeg a geir ym Machynlleth sy’n ffurfio 54% o boblogaeth y dref honno .


Cyfrifiad 2001 – Siaradwyr Cymraeg

Tref

Y boblogaeth

Nifer o siaradwyr Cymraeg

% o Siaradwyr Cymraeg

Llanfair Caereinion

1563

603

38.6%

Llanfyllin

1369

540

39.4%

Llanidloes

2730

484

17.7%

Machynlleth

2074

1124

54.2%

Trallwng

6030

835

13.8%

Y Drenewydd

10313

1543

15.0%

Logon

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maldwyn
Y Groes
Stryd Lydan
Y Drenewydd
Powys
SY16 2BB

Ebost:- post@mentermaldwyn.org
Ffôn:- 01686 610 010
Symudol - 07805843726

 

 

Swyddogion

Prif Swyddog – Mererid Haf
Ebostmererid@mentermaldwyn.org

Swyddog Datblygu - Rhianon Hywel Jones
Ebost - rhianon@mentermaldwyn.org

Swyddog Ieuenctid - Dylan Penri
E-bost - dylan@mentermaldwyn.org
Ffon: 01686 610010

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth