icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Sir Ddinbych

Croeso

Beth yw Menter Iaith?

Mae gwahaniaethau mawr rhwng pob Menter Iaith ond er y gwahaniaethau yn natur yr ardaloedd a wasanaethir gan fentrau iaith mae rhai gweithgareddau craidd yn gyffredin iddynt oll sef : hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith gymdeithasol naturiol, hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith weledol (ar arwyddion / posteri a.y.b.), hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng busnes, hyrwyddo trosglwyddiad iaith o fewn teuluoedd ac yn gyffredinol, marchnata’r budd o fod yn ddwyieithog. Ariennir holl Fentrau Iaith Cymru yn rhannol gan Lywodraeth Cymru ac yn rhannol gan ffynonellau cyllidol eraill.
Mae pob Menter Iaith yn gorff gwirfoddol a chanddi aelodau a phwyllgorau llywio. Mae rhai mentrau wedi cofrestru fel elusennau a rhai fel busnesau cyfyngedig trwy warant yn ogystal.

Menter Iaith Sir Ddinbych
Amcan y Fenter yn ôl ei chyfansoddiad yw: ‘Hyrwyddo addysg trigolion Sir Ddinbych o ran defnyddio’r Iaith Gymraeg’

Gwneir hyn drwy:
1.         Normaleiddio'r defnydd o’r Gymraeg ymysg poblogaeth y Sir ym mhob agwedd o fywyd.
2.         Sicrhau bod cyfleoedd ac anogaeth ar gael i fewnfudwyr ddysgu’r Gymraeg ac i drigolion cynhenid ddatblygu eu gwybodaeth a defnydd o’r iaith.
3.         Sicrhau bod yr holl ystod o weithgarwch cymdeithasol, economaidd, diwylliannol, addysgiadol sy’n digwydd o fewn y sir yn datblygu i fod yn gwbl ddwyieithog.

Mae’r uchod yn nodau hir dymor ac ni ellir eu cyflawni dros nos. Maent fodd bynnag yn gosod ein hagenda yn gwbl ddiamwys ac mae’n amcanion tymor canolig yn deillio’n naturiol ohonynt.

Rydym yn canolbwyntio ar dri phrif faes ar hyn o bryd sef:

1. Ieuenctid (cynyddu defnydd o’r Gymraeg ymhlith pobl ifanc)
2. Teuluoedd
3. Y Gymuned

O fewn y penawdau hynny rydym yn gweithio tuag at:

  • Mwy o blant a phobl ifanc yn defnyddio'r Gymraeg yn naturiol a hyderus tu allan i oriau ysgol.

  • Rhagor o blant yn cael eu magu'n ddwyieithog. Naill ai drwy fwy o rieni Cymraeg eu hiaith yn trosglwyddo'r iaith neu rieni di-Gymraeg yn dewis addysg Gymraeg

  • Codi'r lefel o ymwybyddiaeth am y Gymraeg a'r diwylliant Cymraeg/Cymreig a chynyddu'r nifer o gyfleodd i ddefnyddio'r Gymraeg yn y gymuned

BBC Cymru Fyw - cliciwch yma

 

Manylion Cyswllt

Gallwch gysylltu â ni drwy ysgrifennu at:
Menter Iaith Sir Ddinbych
Adeilad Diemwnt
6 Heigad
Dinbych Sir Ddinbych
LL16 3LE
e-bost:  menter@menterdinbych.org
Neu ffoniwch (01745) 812822
Cofiwch mae croeso i chi alw mewn am sgwrs hefyd.

Swyddogion

Ruth Williams - Prif Swyddog
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Iorwen Jones - Swyddog Busnes
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Cathryn Griffith - Swyddog Prosiect Amgueddfa Atgofion
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

Gwion Tomos-Jones - Swyddog Datblygu Cymunedol
[e] - e-bost [t] - 01745 812822

 

 

 
 

Aelodau Mentrau Iaith y Gogledd

Help / Cymorth