icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon

Menter Iaith Maelor

Croeso

Beth yw Menter Iaith?

Mae gwahaniaethau mawr rhwng pob Menter Iaith ond er y gwahaniaethau yn natur yr ardaloedd a wasanaethir gan fentrau iaith mae rhai gweithgareddau craidd yn gyffredin iddynt oll sef : hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith gymdeithasol naturiol, hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel iaith weledol (ar arwyddion / posteri a.y.b.), hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel cyfrwng busnes, hyrwyddo trosglwyddiad iaith o fewn teuluoedd ac yn gyffredinol, marchnata’r budd o fod yn ddwyieithog. Ariennir holl Fentrau Iaith Cymru yn rhannol gan Lywodraeth Cymru ac yn rhannol gan ffynonellau cyllidol eraill. Mae pob Menter Iaith yn gorff gwirfoddol a chanddi aelodau a phwyllgorau llywio. Mae rhai mentrau wedi cofrestru fel elusennau a rhai fel busnesau cyfyngedig trwy warant yn ogystal.

Menter Iaith Maelor

Sefydliad ddim er elw ydy Menter Iaith Maelor a’i phrif nod yw hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r Gymraeg ar lefel gymunedol, gan sicrhau bod yr iaith yn dod yn rhan ganolog o fywyd bob dydd y sir a bod pob aelod o’r gymuned yn rhannu’r cyfrifoldeb am ei dyfodol a’i ffyniant.

Rydym yn gweithio’n agos a mewn partneriaeth gydag Uned y Gymraeg Llywodraeth Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a nifer helaeth o sefydliadau, mudiadau a darparwyr cymorthdaliadau eraill o fewn y sir i greu cyfleoedd i blant, pobl ifanc, oedolion a dysgwyr y Gymraeg ddefnyddio’r iaith tu allan i oriau gwaith a muriau’r ysgol.

Rydym hefyd yn gweithio gyda busnesau a chwmnïau er mwyn codi ymwybyddiaeth o werth economaidd y Gymraeg a’r diwylliant Cymreig i’r economi leol, â’u hannog i gydnabod dwyieithrwydd fel sgil ychwanegol ymhlith y gweithlu a'u cefnogi wrth iddynt gymryd y camau cyntaf tuag at ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.


Cliciwch yma am wybodaeth am y Prosiect Grant Dwyieithrwydd mewn Busnes

 

Ymunwch â rhestr e-bost Menter Iaith Maelor / Subscribe to our mailing list

* indicates required

Manylion Cyswllt

Menter Iaith Maelor
Corlan,
Uned 3
Parc Busnes Yr Wyddgrug
Yr Wyddgrug
CH7 1XP

Ffôn - 01978 363791

E-bostcliciwch yma

 

 

Swyddogion

Staff Cyflogedig
Rheolwr -   Gill Stephen
Symudol - 07971046005

Swyddog Datblygu'r Gymraeg -  Sioned Roberts
Ffôn - 07795261410

Swyddog Busnes (Rhan Amser) - Ffion Witham

 

Aelodau Mentrau Iaith y Golgledd

Help / Cymorth